top of page

Jak funguje vírový separátor

Vírový separátor je jedním z typů odlehčovacích komor. O těch jsme psali v předchozím článku. V krátkosti si tedy jen shrňme, k čemu slouží odlehčovací komory. Pak si řekneme více k mechanickým předčištěním, právě za pomoci výrových separátorů.


Vírový separátor

V České republice máme jednotnou stokovou síť, to znamená, že splaškové vody společně s dešťovými jsou odváděné ve společném potrubním systému do čistírny odpadních vod. V případě, že dojde k větším srážkám, musí být čistírny chráněné. Nedokáží pojmout tak velkou masu vody. Proto musí dojít k takzvanému odlehčení. Principiálně to znamená, že se část smíchaných vod odvede do potoka nebo řeky. To zařizují právě odlehčovací komory. Co z toho vyplývá? Nemalá část odpadních vod se dostává přímo do přírody a nedochází k jejímu předčištění v ČOV. Aby takovéto znečištění bylo co nejmenší, budují modernější odlehčovací komory, které pracují na principu mechanického předčištění. Asi nejpoužívanějším typem je vírový separátor.


Jeho úkolem je tedy alespoň částečně předčistit odpadní vody smíchané s dešťovými a tu „špinavější“ část vody poslat do městské čistírny odpadních vod. Typicky se instalují pod povrch země a usazují se přímo do potrubí kanalizace. Existují však i mělce uložené typy, které jsou ze shora dokonce otevřené. Na území Prahy je dobře viditelný například separátor v Čakovicích, který předčišťuje vody proudící do Mratínského potoka (ostatně je to ten na fotografiích). „Spolupracuje“ s Miškovickou čističkou odpadních vod.

Vírový separátor je poměrně velké zařízení, je kruhového tvaru a může mít průměr i více než 10 metrů. K separaci nečistot je využíván vírový pohyb uvnitř separátoru. Na základě fyziky se těžší předměty drží u dna nádrže uprostřed víru. Otvorem uprostřed separátoru jsou tyto nečistoty odváděny přímo do čističky. U obvodu separátoru je voda naopak čistší a přepadá do recipientu. Rotační pohyb zajišťuje tečné přivádění splašků. V obdobích bez dešťů jsou pak splaškové vody odváděny přímo do ČOV. Buď průtokem přes separátor, nebo potrubím vedeným pod ním. Pro ještě větší efektivitu jsou některé separátory vybaveny i nornou stěnou. Ta zachytává především nečistoty, které jsou lehčí než odpadní vody. I separátor má svou kapacitu, kdy 100 % plní svou funkci. Pokud dojde k jejímu překročení, nadlimitní vody jsou odváděny do recipientu stejně jako v případě běžné odlehčovací komory.

Kommentare


bottom of page