top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti Donerios s.r.o.

(dále jako „VOP“)

vydané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „OZ“)

 

Čl. I
Vymezení základních pojmů

 1. „Dodavatel“ znamená pro účely těchto VOP společnost Donerios s.r.o., se sídlem Osadní 869/32 Holešovice, Praha 7, IČ 05143012, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258931.

 2. „Objednatel“ znamená pro účely těchto VOP právnickou nebo fyzickou osobu, která uzavřela nebo hodlá uzavřít s Dodavatelem Smlouvu podle odstavce 4. tohoto článku, jejímž předmětem jsou Služby definované v odstavci 5. tohoto článku. 

 3. „Objednávka“ znamená pro účely těchto VOP návrh Dodavatele na uzavření Smlouvy doručený Objednateli osobně, poštou nebo prostředky elektronické komunikace, učiněný telefonicky nebo osobně.

 4. „Smlouva“ či také potvrzená nebo akceptovaná Objednávka znamená pro účely těchto VOP (v závislosti na předmětu smlouvy) zejména smlouvu o dílo anebo smlouvu nepojmenovanou, případně jinou obdobnou smlouvu, jež se uzavírá v souladu s předmětem podnikání Dodavatele.

 5. „Služby“ znamená pro účely těchto VOP předmět plnění blíže specifikovaný v jednotlivé potvrzené Objednávce.

 

Čl. II

Základní ustanovení

 1. Těmito VOP se řídí právní vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem při poskytování Služeb dle uzavřené Smlouvy.

 2. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

 

 

Čl. III

Uzavření Smlouvy

 1. Objednatel sdělí svůj požadavek Dodavateli na realizaci Služeb osobně, telefonicky, mailem či v písemné podobě, přičemž v rámci svého požadavku uvede Objednatel zejména rozsah požadovaných Služeb, místo plnění a požadovaný termín realizace Služeb. Dodavatel na základě požadavku Objednatele následně vyhotoví návrh Objednávky se stanovením rozsahu Služeb, termínu plnění a výše odměny za realizaci Služeb. Smlouva je uzavřena v momentu, kdy dojde k potvrzení návrhu Objednávky ze strany Objednatele osobně, telefonicky, mailem či v písemné podobě.

 2. Potvrzením Objednávky Objednatel prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a že s nimi souhlasí.

 3. Potvrzení Objednávky Objednatelem s odchylkami, byť nepodstatnými, je vyloučeno a Dodavatel není takovou Objednávkou vázán.

 4. Jestliže návrh Objednávky zaslaný poštou či elektronickými prostředky nebude Objednatelem potvrzen do 10 dnů ode dne doručení návrhu Objednávky Objednateli, pozbývá takový návrh bez dalšího platnosti a není pro Dodavatele závazný.

 

Čl. IV

Předmět Smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy je zejména závazek Dodavatele realizovat pro Objednatele sjednané Služby a závazek Objednatele řádně a včas dokončené Služby převzít a řádně a včas za ně uhradit Dodavateli sjednanou odměnu.

 2. Dodavatel si vyhradil vlastnické právo k věcem případně instalovaným na místě plnění v rámci provádění Služeb. Vlastnické právo k těmto věcem přechází na Objednatele úplným uhrazením sjednané odměny za realizaci Služeb.

 3. Nebezpečí škody na věcech případně instalovaných na místě plnění v rámci provádění Služeb přechází na Objednatele okamžikem předání dokončeného plnění dle Smlouvy.

 4. Objednatel se zavazuje poskytovat Dodavateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné ke správnému vymezení předmětu Smlouvy.

 

Čl. V

Doba plnění

 1. Dodavatel realizuje Služby v termínech, které jsou uvedeny ve Smlouvě.

 2. Dodavatel je oprávněn jednostranně upravit (posunout) termín realizace Služeb, aniž by se dostal do prodlení s realizací Služeb, v případě, že:

  1. Objednatel neuhradí řádně a včas jakoukoliv platbu splatnou dle Smlouvy;

  2. vyskytne se překážka na straně Objednatele (nezajištění přístupu do místa plnění apod.);

  3. dojde k události vyšší moci (definice viz čl. IX odst. 2 těchto VOP), která brání Dodavateli v realizaci Služeb.

 

Čl. VI

Cena a platební podmínky

 1. Odměna za realizaci Služeb je stanovena jako cena smluvní s tím, že její výše se určuje dle ceníku Dodavatele zveřejněném na internetových stránkách Dodavatele nebo dohodou stran. K základní ceně za realizaci Služeb se připočítává cena za použitý materiál a cena za dopravu vypočtená dle ceníku Dodavatele.

 2. Objednatel provádí úhradu bezprostředně v den dokončení realizace Služeb, případně na základě Dodavatelem vystavené faktury. Faktura je splatná, pokud nebylo Smlouvou ujednáno jinak, na bankovní účet Dodavatele do 10 dnů ode dne jejího vystavení Dodavatelem.

 3. Dodavatel je oprávněn požadovat před zahájením realizace Služby zálohu až do celkové výše ceny Služeb.

 4. Při úhradě faktury (daňového dokladu) je Objednatel povinen uvést v platebním příkazu do položky variabilního symbolu (V-symbol) variabilní symbol uvedený ve faktuře Dodavatele.

 5. Odměna dle Smlouvy se považuje za zaplacenou, obdrží-li Dodavatel od Objednatele platbu odměny v příslušné výši buď v hotovosti v den dokončení realizace Služeb, nebo ve formě bezhotovostní platby připsané ve lhůtě splatnosti na bankovní účet Dodavatele uvedený na faktuře (daňovém dokladu).

 6. Objednatel není oprávněn zadržet odměnu nebo odečíst či započíst část odměny z důvodů jakýchkoliv jím uplatňovaných nároků či protinároků vůči Dodavateli.

 

Čl. VII

Odpovědnost za vady

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Dodavatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními OZ.

 

Čl. VIII

Pokuty

 1. Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou sjednané odměny za realizované Služby (včetně všech souvisejících plnění), je Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 2. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

 

Čl. IX

Odpovědnost za škodu

 1. Každá ze smluvních stran Smlouvy nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a těchto VOP. Smluvní strany Smlouvy se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení vzniku škod a k minimalizaci již vzniklých škod.

 2. Dodavatel není odpovědný za škodu způsobenou porušením smluvních povinností za předpokladu, že k takovému porušení došlo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se pro účely těchto VOP rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli Dodavatele, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle Smlouvy (např. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, stávky, občanské nepokoje, válka, zásah státní moci, pandemie apod.).

 

Čl. X

Realizace Služeb třetí osobou

 1.  Dodavatel je oprávněn zajistit realizaci Služby třetími osobami. Dodavatel ponese vůči Objednateli odpovědnost za výkony poskytnuté těmito spolupracujícími osobami. Náklady na výkony poskytnuté spolupracujícími osobami budou zahrnuty do celkové kalkulace odměny.

 

Čl. XI

Odstoupení od Smlouvy

 1. Dodavatel a Objednatel, který není spotřebitelem ve smyslu příslušných právních předpisů, jsou od Smlouvy oprávněni odstoupit dle ust. § 2001 a násl. OZ.

 2. Objednatel, který je spotřebitelem ve smyslu příslušných právních předpisů, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení Objednatel zašle v písemném vyhotovení na adresu sídla Dodavatele dle obchodního rejstříku.

 3. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Objednatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Dodavateli poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

 4. Objednatel nemůže mimo jiné odstoupit od Smlouvy

  1. jestliže byly Služby realizovány s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Dodavatel před uzavřením
   Smlouvy sdělil Objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy;

  2.  v případě realizace Služeb v místě určeném Objednatelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných Služeb či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

 

Čl. XII

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Dodavatel, jako správce osobních údajů, zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen „Nařízení“).

 2. Právním titulem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je zajištění oprávněného zájmu Smluvních stran na plnění Smlouvy, včetně dodržení závazků ze Smlouvy vyplývajících, případně může být právním titulem rovněž splnění Smlouvy, je-li Smluvní stranou subjekt údajů. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly smluvními stranami poskytnuty v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy a jejím plněním, a to po dobu trvání Smlouvy a následně po dobu 5 let po skončení její účinnosti, z důvodu řešení případných právních nároků ze Smlouvy vyplývajících.

 3. Smluvní strany předávají získané osobní údaje třetím stranám, jen jsou-li proto stanoveny zákonné důvody, je-li to potřebné z důvodu uplatnění práv a právních nároků smluvní strany/smluvních stran nebo v případech stanovených ve Smlouvě či těchto VOP. Odpovědnost za bezpečné předání osobních údajů třetí straně nese předávající smluvní strana.

 

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy vzniklé na základě těchto VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními OZ.

 2. Stanou-li se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiného důvodu některá ujednání těchto VOP nebo Smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, smluvní strany prohlašují, že zbývající ujednání VOP či Smlouvy jsou platná a účinná, neodporuje-li to jejich účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.

 3. Všechny spory vzniklé nebo související s realizací Služeb Dodavatelem, které se nepodaří vyřešit cestou smíru, budou rozhodovány s konečnou platností věcně a místně příslušnými obecnými soudy České republiky.

 4. Objednatel, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne: 1.11.2019  a jsou jsou k dispozici  na veřejně přístupných webových stránkách Dodavatele www.cisteni24.cz a nahrazují veškeré předchozí všeobecné obchodní podmínky pro realizaci Služeb Dodavatelem.

bottom of page