top of page

Jak funguje domácí ČOV

Chcete si pořídit nebo snad už máte doma domovní čističku odpadních vod a přemýšlíte, jak vlastně funguje? Vše si řekneme v tomto článku. Domácí nebo také domovní ČOV je v současné době jedním z nejmodernějších zařízení, které nám pomáhají likvidovat odpadní vody.


Domácí ČOV

Domovní čistička je tak stále oblíbenějším řešením tam, kde není možné se napojit na městskou odpadní síť. Obecně platí, že připojení na kanalizaci je tím nejjednodušším řešením. To však není vždy možné. Buď kanalizační síť úplně chybí, nebo je příliš vzdálená a výkop přípojky by byl moc nákladný nebo nemožný.


Domovní ČOV se však nehodí ke všem objektům, to je nutné si říct hned na začátku. Pokud se jedná o objekty, kde je předpokládaný nepravidelný provoz, tedy například rekreační chata nebo občasně užívaný domek, není domovní ČOV vhodná. Pro takovéto objekty je nejlepším řešením septik. Alternativně také jímka, ale její vyvážení může být poměrně časté a její provoz nákladný. Naopak ČOV se hodí do pravidelného provozu, k rodinným domům nebo i průmyslovým objektům.


ČOV zpracovává odpadní vody prakticky ze všech běžných zařízení, toalety, kuchyně, koupelny, ale také třeba z pračky, za pomoci mechanicko-biologických procesů. Výsledná přečištěnost vody dosahuje více než 95 % a je tak možné ji vsakovat nebo jinak likvidovat. Většina čističek má podobnou konstrukci, skládá se ze tří základních komor. První je usazovací komora, do té vtéká veškerá odpadní voda z domu nebo spíše z domácnosti. Pevné látky se mechanicky odstraňují právě zde, záleží na jejich velikosti. Pomocí anaerobních procesů, tedy bez přístupu vzduchu, se pak dále rozkládají. Následuje aktivační komora, do které vtékají již jen organické látky. Jejich rozklad funguje za pomoci bakterií. Tento proces je naopak aerobní, tedy za přístupu vzduchu. Dokonce je do toho prostoru vháněn speciálním dmychadlem. Poslední komorou je dosazovací. Sem vtéká již prakticky očištěná voda, která se dále likviduje.


Odpadní vody je tedy nejprve třeba očistit mechanicky a pouze hrubě. Tyto části se zde usazují a je potřeba je vyvážet. Tedy jen to, co po anaerobním rozkladu zbyde. V druhé komoře již dochází k rozpadům aerobním, za pomoci účinných bakterií. V této části komory lze výkon čističky regulovat. Jak jsme si řekli na začátku, ČOV se hodí do pravidelného provozu. Co to znamená prakticky? ČOV neumí jet takříkajíc na prázdno, potřebuje ideálně stálý přísun odpadních vod. To proto, aby všechny procesy na sebe navazovali, povíme si dále jak. ČOV má tak instalovanou regulační funkci. Když například pojedete na delší dovolenou, je vhodné stáhnout výkon dmychadla, které do čističky vhání vzduch. Rozkladný proces se tak zpomalí a čistička budeme mít delší přísun „živin“. Naopak, pokud máte větší návštěvu, je dobré výkon čističky naopak zvýšit, aby vše „stíhala“.


A nyní už se dostáváme k samotnému principu. Zatím vše vypadá v podstatě podobně, jako bychom využívali tříkomorový septik (krom zmíněného dmychadla). V tom je také zásadní rozdíl. Septik funguje automaticky, bez potřeby elektrické energie. Naopak ČOV je na energii závislá a nebude bez ní pracovat. Ale zpět k té funkci, domácí čistička pracuje o kousek lépe. Přečištěná voda putuje po zásahu bakterií buď do retenční nádrže k dalšímu využití, nebo ven z čističky. Než se tak stane, dochází k finálnímu oddělení kalu od vody. Kal se odtud vrací do aerobního prostoru a dochází k opětovnému rozkladu. Tento kal je třeba čas od času odsát fekálním vozem nebo jiným zařízením. Díky tomu je čištění velmi efektivní, protože zbytkový kal se čistička snaží rozložit, co nejvíce to jde.


Stejně jako u septiku, můžete čističce tak říkajíc škodit svou činností. Pro její správnou funkci byste neměli splachovat nadměrné množství antibakteriálních a dezinfekčních prostředků. Ty logicky hubí i potřebné bakterie, které ČOV obsahuje a bez kterých se neobejdou čistící procesy. Úplně stejně to platí i pro další věci a látky, které do toalety nepatří. Oleje, barvy, ředidla a další.


Domácí ČOV je také nutné pravidelně kontrolovat a případně servisovat. O vyvážení nahromaděného kalu jsme již mluvili. Krom toho je také dobré sledovat, zda není ucpaný přítok nebo nejsou zanesené filtry, případně zkontrolujte funkčnost dmychadla.


Domácí ČOV je velmi ekologické a také poměrně ekonomické zařízení. Přečištěnou vodu lze dále využívat. Případně je jí také možné i vypouštět. O všem však musí rozhodnout příslušný vodoprávní úřad.

Comments


bottom of page