top of page

Projekt kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka je dle zákona o vodovodech a kanalizacích definována jako samostatná stavba, která je tvořena úsekem potrubí od vyústění tzv. vnitřní kanalizace stavby až po zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není definována jako vodní dílo, na rozdíl třeba od domácí čističky odpadních vod. Prakticky se jedná o tu část odpadních trubek, která je mezi hlavní domácí kanalizací a kanalizačním řadem. Z pohledu uživatele je využití kanalizační přípojky a tím pádem veřejné kanalizace to nejlepší řešení. Zcela odpadají náklady na vybudování a také provozování vlastních řešení pro nakládání nebo přečišťování domovních odpadů (čov, septik, jímka,…)

Stoková síť
Projekt kanalizační přípojky


Vlastníkem kanalizační (ale i vodovodní) přípojky je dle zákona vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizační řad. Dle novely zákona může být vlastníkem také její zřizovatel. Náklady na veškeré opravy nebo případně čištění kanalizační přípojky nese tedy vždy majitel a provozovatel.


Pro vybudování kanalizační přípojky je třeba zajistit projekt. Kanalizační přípojka, stejně jako vodovodní, se zřizuje a povoluje na základě územního povolení či souhlasu. Toto povolení získáte pouze tehdy, pokud úředníkům předložíte zpracovanou projektovou dokumentaci. Ta samozřejmě podléhá mnoha regulím a musí být zpracována autorizovaným inženýrem. Ten zpravidla potřebuje následující podkladová data.


  • Lokalitu projektu (číslo pozemku, katastrální číslo)

  • Umístění vnitřní kanalizace (prakticky lokaci objektu)

  • Ohlášení správci kanalizace v dané lokalitě

  • Podmínky napojení (pokud jsou již k dispozici)

  • Pro kolik obyvatel domu se bude zhruba přípojka zřizovat

  • Přibližné trasování přípojky na vašem pozemku

  • Polohu vývodu přípojky z vašeho pozemku

  • Přibližné umístění revizní šachty


Náklady na kanalizační přípojku se budou různit. V potaz musíte vzít vzdálenost, na kterou bude nutné připojovací potrubí uložit, typ vnitřní kanalizace (tlaková, gravitační, podtlaková), míšení s dešťovou vodou, náklady na samotný projekt, úřední poplatky a poplatek za povolení kanalizační přípojky.


Kanalizační přípojka je nejjednodušším způsob (i přes nutná papírování, která se vám nevyhnout ani u jiných projektů) jak nakládat s domovními odpady. V případě, že je ve vaší obci vybudovaná kanalizační síť, musíte se dokonce povinně připojit.

Comments


bottom of page