top of page

Stoková síť

Stoková síť je soustava nebo spíše systém odpadních rozvodů, potrubí, kanálů nejrůznějších typů a dalších zařízení. Prakticky však slouží k odvádění odpadních a splaškových vod s domácností, průmyslových objektů, ale případně i z veřejného prostranství nebo přírodních povrchů. Vody se zpravidla odvádějí do městské čistírny odpadních vod. Kanalizace je v podstatě nadřazený termín pro stokovou síť. Stoková síť je tedy součástí kanalizace.

Stoková síť


Základní dělení stokové sítě je na jednotnou nebo oddílnou. Oddílná stoková síť odvádí pouze jeden typ odpadní vody a to buď vodu splaškovou z domácností a průmyslových objektů nebo vodu dešťovou. Stoková síť, která odvádí pouze vody dešťové, se nazývá dešťová kanalizace. Stoková síť odvádějící fekálie se nazývá kanalizace splašková. U jednotné stokové sítě jsou odváděny splaškové i dešťové vody společně.


Stokové sítě se dále dělí na 4 druhy, dle povahy terénu v místě uložení:


Úchytná soustava se používá většinou ve větších městech, kde se terén svažuje mírně k větším soustavám a směřuje k vodnímu toku. Typická je nábřežní stoka, která vede podél tohoto vodního toku až do městské čistírny odpadních vod.


Pásmová soustava je užívána v územích, které se prudce svažuje k vodnímu toku. Jedná se o soustavu vedlejších sběrnic vedených po vrstevnici. Ty se svádějí z různých výškových úrovní do hlavního sběrače podél vodního toku.


Vějířovitá soustava odvodňuje území bez velkého vodního toku. Typickým znakem je hlavní kmenová stoka, která prochází přibližně středem odvodňovaného území.


Dostředivá soustava se používá hlavně v takzvaných kotlinách. Voda se shromažďuje v přečerpávací stanici a odtud je vedena výtlačným potrubím do výše položených stok. Odtud pak směřuje do čistírny odpadních vod.


Hlavní stoky mají nejrůznější průměry a také tvary. Do takzvaných neprůlezných stok je vstup zakázán, ty mají průměr do 80 centimetrů. Stoky průlezné mají průměr od 80 do 150 centimetrů. Největší jsou takzvané stoky průchozí. Ty mají průměr větší než 150 centimetrů. Co se týče tvarů, tak rozeznáváme především dva. Stoky menších průměrů mají většinou tvar kruhový. Stoky větších průměrů mají vejčitý tvar. Ten je výhodný z hlediska rychlosti proudění. V případě malého průtoku je ve spodní části voda uháněna rychleji.

Comments


bottom of page